”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Skollagen 1 kap. 5 § 3st.

Litteraturhänvisningar:

 • Ahrenfelt, B. (1995). Förändring som tillstånd: att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.
 • Edfeld, D. (2015). Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden. Stockholm: Gothia fortbildning.
 • Engdahl, I., Ärlemalm-Hagsér, E. (Red.). (2015). Att bli förskollärare – mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber.
 • Forsell, A. (Red.). (2011). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber
 • Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: new horizons. (Completely rev. and updated.) New York: BasicBooks.
 • Halldén, O. (2011). Piaget: Kunskap som meningsskapande. I A. Forssell (Red.). Boken om pedagogerna (6 uppl., ss. 131-152). Stockholm: Liber.
 • Hammarström-Lewenhagen, B. (2018). Friedrich Fröbel (1782-1852). I B. Hammarström-Lewenhagen (Red.). Förskolans århundrade: Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv. Malmö: Gleerups.
 • Hejlskov-Elvén, B., Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Johansson, E. (2011). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Skolverket: Fritzes.
 • Källhage, S., Malm, J. (2018). Uppdrag Undervisning: Struktur och arbetsglädje i förskolan. Stockholm: Gothia.
 • O’Connor, J., Seymour, J. (1996). Introduktion till NLP – konsten att förstå och påverka människor (2:a uppl.). Lettland: Brain Books.
 • Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.
 • SFS 2010:800. Skollag.
 • Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij: Forskare, pedagog och visionär. I A. Forssell (Red.). Boken om pedagogerna (6 uppl., ss. 153-178). Stockholm: Liber.