Vi är en liten förskola belägen i Sättra utanför Riala, Norrtälje. Mitt i naturen med 15-20 barn i syskongrupp. Vi hyr våra lokaler av Sättra Byhusförening och har ett nära samarbete med närområdet. Vi har skog och natur runt omkring oss.

Vi har öppettider 06.00 – 18.00


Barnsyn

Vi ser till det kompetenta barnet (Skolverket, 2018). Där vi vuxna anpassar vårt förhållningssätt för att barnen ska få begriplighet och känna tillit till sin egen förmåga (Johansson, 2011; Skolverket 2018). Vi strävar efter en samspelande atmosfär mellan barn och pedagoger. En atmosfär med närvarande, lyhörda vuxna, som ser till individens behov och kompetens – alltid med barnets bästa i fokus (Johansson, 2011). Hos oss bildar utbildning, omsorg och undervisning en helhet (Skolverket, 2018).


Pedagogisk grundsyn

Barnet får möjlighet till sitt egna sätt att lära.

Vi har ett holistiskt perspektiv och strävar efter att tala till det multimodala – hela barnet och alla dess lärsätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vi utgår ifrån Howard Gardners tankar om multipla intelligenser och människans olika sätt att lära och ta in kunskap (Gardner, 2006). Vi vill tala till hela barnet!

Vi värnar om Fröbels lekpedagogik och vill vara i och med barnens lekar (Hammarström-Lewenhagen, 2018). Närvarande pedagoger ger barnen fler möjligheter (Johansson, 2011).

Det kompetenta barnet behöver kompetenta vuxna som gör omgivningen begriplig och tillgänglig (Att vara en professionell samtalspartner i förskolan – en sammanfattning av Barbro Bruce). Vi använder oss mycket av Bo Hejlskov-Elvéns tankar kring lågaffektivt bemötande i vårt samspel med barnen för att stärka barnens tillit till sig själva och sin kompetens (Edfelt, 2015; Hejlskov-Elvén & Edfelt, 2017; Skolverket, 2018).

Har barnen en begriplig och tillgänglig miljö kan vi, genom ett scaffoldinginriktat förhållningssätt, stötta barnen vidare i sin utveckling utifrån Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen (Pihlgren, 2017; Säljö 2011).

Barnen först!


LEKA – Historia

Vi startade i Byhusets lokaler i Sättra, Norrtälje, våren 2007. 2014 gjorde vi en omorganisation och idag drivs enheten av Elisabeth Hellentin och Frida Winthersén.

Sedan dess har utbildningen genomgått en förändring av andra ordningen (Ahrenfelt, 2013). Där vi självkritiskt granskat organisationen och oss själva för att säkerställa att vi hela tiden utgår från uppdraget och våra styrdokument (Skolverket, 2018) – med barnen först!