Vårt arbete tillsammans med barnen utgår från en pedagogisk metod kring barnens egna olika lärsätt med ett coachande förhållningssätt, NLP – scaffoldinginriktad metod (Gardner, 2006; O’Connor & Seymour, 1996; Pihlgren, 2017; Säljö, 2011).

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. ”

Skolverket, 2018

Vi värnar om Fröbels lekpedagogik och vill vara i och med barnens lekar (Hammarström-Lewenhagen, 2018). Närvarande pedagoger ger barnen fler möjligheter (Johansson, 2011).

Genom ett lekfullt samspel mellan barn och vuxen stöttar vi barnet vidare i sitt resonemang med metakognitiva frågeställningar och strävar efter att öka tilliten till sin egen förmåga – det kompetenta barnet (Pihlgren, 2017; Skolverket, 2018).

Vi talar ofta om att våra barn är bra på olika saker. T ex att vårt barn är ”musikaliskt”, ”bra matematiker” osv. Vi vill erbjuda barnet olika möjligheter att utveckla sina styrkor. Med hjälp av de positiva kunskaperna och erfarenheterna kan barnet sedan så småningom följa sitt eget lärande och sin egen utveckling.

MI (Multipla Intelligenser) – olika sätt att lära och ta information

Intelligens har länge ansetts som få förunnat. Men alla är vi ju intelligenta på något, eller hur? Det finns många som har studerat olika sätt att lära och vi grundar vårt agerande på många inflytelserika pedagoger (Forsell, 2011). Vi använder också bl a Howard Gardners tankar kring lärande och våra olika sätt att ta information (MI). Samt NLPs metoder att möjliggöra val och hur vi kan lära oss att se konsekvenser och styra mot olika mål (O’Connor & Seymour, 1996). Vi har valt ut det som vi känner, hör och ser, stimulerar barns utveckling.

Dessa delar arbetar vi med i vår ”MI-sol”


Lingvistisk – SPRÅKklok

I de många samtalen under dagen; i leken, samlingen och LEKtionerna får barnet möjlighet att utveckla sin lingvistiska förmåga. Vi erbjuder barnen flera språk; svenska, engelska, modersmålsstöd och TAKK.
– Samtal, frågor/svar, återberättande och reflektioner
– Sagor och sånger
– Begreppsbildning
– Ordbilder
– TAKK
– Rim och ramsor
– Rollekar


Logisk – MATTEklok

Barnen får bland annat genom sagor, form och siffror utveckla sin logisk-
matematiska förmåga.
– Sorteringslek
– Begrepp
– Former
– Händelseförlopp
– Struktur
– Rutiner

Kroppslig-kinestetisk – KROPPSklok

I samspelet med naturen, andra människor och att få lära känna sig själv,
utvecklas barnets sociala förmågor. I sin grovmotoriska utveckling får barnen
med sina sinnen känna på de olika grundrörelserna och bland annat genom skapande, matsituationen och påklädning får barnet möjlighet att öva sina finmotoriska och kinestetiska kunskaper.
– Kroppen – hur fungerar jag
– Jag/Du – socialt samspel
– Olika yrkesroller
– Grundrörelserna
– Finmotorik; klippa, rita, knäppa, skära


Spatial – BILDklok

Genom att erbjuda barnen möjlighet till olika material och locka till nyfikenhet får barnen möjlighet att utveckla sin spatiala förmåga.
– Lera
– Färg
– Trä och hantverk
– Duplo/lego
– Pennor
– Böcker
– Sångkort


Natur-Existentiell – NATURklok 

Genom utflykter till skogen och promenader i närmiljön utvecklar barnen sina naturvetenskapliga kunskaper och existentiella förmågor. De lär sig vikten av att värna om miljön och naturlivet.
– Planering
– Skogsdagarna med matsäck
– Hitta Vilse
– Lär känna sin närmiljö
– Naturvetenskap
– Återvinning och återbruk
– Äta ekologiskt


Musikalisk – MUSIKklok

Barnen får hjälp att utveckla sin estetiska och musikaliska förmåga för sig själv och i grupp.
– Sång
– Dans
– Rytm
– Musikarter
– Instrument
– Drama


Intrapersonell – JAGklok

Barnen utvecklar sin interpersonella förmåga i samarbete med andra. I större och mindre grupper tränar barnen på respekt, bemötande och empati. Barnen lär av varandra och får ta del av olika kulturer, traditioner och familjekonstellationer. Pedagogerna inger trygghet och en famn att krypa upp i.
– Rollekar
– Spel
– Matsituationen
– Samling
– LEKtioner
– Pedagogiska leken


Interpersonell – MÄNNISKOklok

Barnen ges möjlighet att styra sin vardag i förskolan. De får reflektera kring sina egna val och utvecklar sin egen identitet och kultur i ett accepterande klimat.
– Modersmål
– Könsidentitet
– Inflytande
– Självkännedom och självkänsla

Lämna ett svar