LEKA Barnens Förskola är en del av det svenska utbildningsväsendet. Vi ska grunda vår verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Våra styrdokument är bland annat Regeringsformen, Skollagen, Diskrimineringslagen, Barnkonventionen, Läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd.

Vi förhåller oss också till de regler och riktlinjer som gäller i Norrtälje kommun och vår egen organisations handlingsplaner och policys.

Här hittar ni vår aktuella verksamhetsplan och nuvarande läsårs rapport för vårt systematiska kvalitetsarbete, som ska utmynna i en ny utbildningsplan.